Texas Instruments LED.

Texas Instruments LED with racing car logo.
Texas Instruments LED with racing car logo.